Refine your results

 

Category

Asian Art (285)

Indian & Islamic (13)

Artist/Maker/Brand See all

YANYONG DING (1)

JUANFU FU (1)

QIFENG GAO (1)

YIFENG GAO (1)

LIAN JIANG (1)

CHENG JIN (1)

KOICHIRO KONDO (1)

YUSHAN LIN (1)

LIU HUI (CHUNGU) (1)

MENGSHI JIN (1)

. . .

 

Lot 2 - HUANGHUALI BRUSH POT QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £812

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 8 - COURT OFFICIAL HAT

Sold for £4,000

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 9 - RETICULATED IVORY COURT NECKLACE QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £2,000

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 12 - VIETNAMESE KYNAM (KYARA) AGARWOOD PRAYER BEADS BRACELET

Sold for £7,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 13 - AGARWOOD NECKLACE

Sold for £1,375

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 15 - BAMBOO FIGURE OF SHOULAO QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £1,625

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 28 - BRONZE 'LION-HEAD' CENSER QING DYNASTY, 18TH-19TH CENTURY

Sold for £1,250

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 29 - BRONZE RECTANGULAR INCENSE BURNER KANGXI MARK

Sold for £750

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 30 - BRONZE TRIPOD CENSER 19TH-20TH CENTURY

Sold for £3,750

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 33 - SET OF FIVE BRONZE SEALS

Sold for £1,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 44 - COPPER ALLOY FIGURE OF SHAKYAMUNI SWAT VALLEY, 8TH CENTURY

Sold for £12,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 48 - LARGE GILT BRONZE STUPA 19TH-20TH CENTURY

Sold for £1,250

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 49 - GILT BRONZE FIGURE OF BUDDHA MING DYNASTY, YONGLE MARK

Sold for £18,750

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 50 - WOODEN FIGURE OF AMITABHA MING DYNASTY, 15TH-16TH CENTURY

Sold for £1,000

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 52 - LARGE GILT-LACQUERED WOOD FIGURE OF SHAKYAMUNI MING DYNASTY

Sold for £32,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 54 - THANGKA DEPICTING GUHYASAMAJA MANDALA 19TH-20TH CENTURY

Sold for £938

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 55 - THANGKA DEPICTING PADMASAMBHAVA QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £1,625

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 58 - GROUP OF FOUR BRONZE DEITIES QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £1,750

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 61 - SOAPSTONE CARVING OF AN ARHAT 19TH-20TH CENTURY

Sold for £500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 74 - PU RU (1896-1963) INK PAINTING WITH BAMBOO AND ROCKWORK

Sold for £500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 75 - JIN MENGSHI (1869-1952) LUOHAN WITH BOOKS, DATED 1925AD

Sold for £500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 77 - GAO YIFENG (1914-) INK PAINTING OF A HORSE

Sold for £500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 81 - DING YANYONG (1902-1978) INK PAINTING OF A BUFFALO

Sold for £500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 86 - REVERSE GLASS PAINTING QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £1,000

(Inclusive of Buyer's Premium)