Refine Your Results

 

Category

Asian Art (153)

Indian & Islamic (11)

Artist/Maker/Brand

SEIKEN GENGYO (1)

HUANG GUANGNAN (1)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1)

ISODA KORYUSAI (1)

UTAGAWA KUNIHISA (1)

BONIAN REN (1)

FANG ZHAOLING (1)

 

Lot 7 - BAMBOO BRUSH POT QING DYNASTY, WITH WANG NAIGONG MARK

Sold for £3,250

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 12 - ZITAN INK STICK REST QING DYNASTY, 18TH-19TH CENTURY

Sold for £1,000

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 17 - PAINTED FAN WITH HUANGHUALI GUARDS PAINTED IN MAY 1961

Sold for £312

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 19 - PAINTED FAN WITH ZITAN GUARDS PAINTED IN 1944

Sold for £375

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 24 - SANDALWOOD ROSARY QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £625

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 33 - THREE TAPESTRY PANELS QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £575

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 34 - THANGKA DEPICTING GREEN TARA QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £1,750

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 37 - THANGKA DEPICTING AN ARHAT QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £875

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 38 - THANGKA DEPICTING NAROPA QING DYNASTY, 18TH-19TH CENTURY

Sold for £5,750

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 51 - RETICULATED SILVER DECANTER WITH LID 20TH CENTURY

Sold for £350

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 53 - BRONZE SQUARE SEAL SONG DYNASTY, DATED ON SEAL 981AD

Sold for £400

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 64 - BRONZE TRIPOD CENSER XUANDE MARK BUT 19TH CENTURY

Sold for £340

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 68 - GILT-BRONZE FIGURE OF MEDICINE BUDDHA

Sold for £375

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 69 - GILT-BRONZE 'LUDUAN' INCENSE BURNER

Sold for £688

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 78 - CLOISONNÉ ENAMEL TRIPOD CENSER QIANLONG MARK BUT LATER

Sold for £4,000

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 100 - RED GLASS SNUFF BOTTLE QING DYNASTY, 18TH-19TH CENTURY

Sold for £625

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 103 - CELADON JADE SNUFF BOTTLE QING DYNASTY, 18TH-19TH CENTURY

Sold for £1,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 106 - SOAPSTONE CARVING OF BUDAI QING DYNASTY, 18TH CENTURY

Sold for £1,375

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 110 - INSCRIBED PALE CELADON JADE PLAQUE QING DYNASTY OR LATER

Sold for £1,875

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 111 - WHITE JADE PLAQUE QING DYNASTY OR LATER

Sold for £2,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 115 - WHITE JADE 'GOOSE' CARVING QING DYNASTY

Sold for £2,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 117 - WHITE JADE BELT PLAQUE TANG DYNASTY OR LATER

Sold for £6,250

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 126 - PALE CELADON JADE SEAL QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £12,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 127 - CELADON JADE 'DHARMA KING' SEAL

Sold for £37,500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 130 - CELADON JADE BRUSH POT JIAQING MARK BUT PROBABLY LATER

Sold for £5,750

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 138 - TWO JADE VESSELS MING DYNASTY

Sold for £3,250

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 141 - INK PAINTING OF A LANDSCAPE QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £1,000

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 142 - PAIR OF INK AND COLOUR PAINTINGS AFTER WONG CHENGPEI

Sold for £750

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 149 - LONGQUAN CELADON TEA BOWL SONG DYNASTY

Sold for £4,000

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 156 - CELADON-GLAZED DISH DAOGUANG MARK

Sold for £812

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 157 - SKY-BLUE-GLAZED DISH QIANLONG MARK BUT PROBABLY LATER

Sold for £688

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 158 - YELLOW-GLAZED DEEP BOWL QIANLONG MARK BUT LATER

Sold for £6,875

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 160 - CELADON GLAZE VASE CHENGHUA MARK BUT 18TH CENTURY

Sold for £6,000

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 165 - AUBERGINE-GLAZED RETICULATED BRUSH POT KANGXI PERIOD

Sold for £500

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 166 - OX-BLOOD-GLAZED BOTTLE VASE QING DYNASTY, 19TH CENTURY

Sold for £938

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 170 - LARGE BLUE-GLAZED BOTTLE VASE 18TH CENTURY

Sold for £1,250

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 178 - GE-TYPE CRACKLE-GLAZED SQUARE 'HU' VASE QIANLONG MARK

Sold for £1,062

(Inclusive of Buyer's Premium)

Lot 180 - BLUE-GLAZED SHALLOW DISH XUANDE MARK

Sold for £13,750

(Inclusive of Buyer's Premium)